Facebook

Polityka prywatności


Polityka prywatności serwisu mojeaukcje.eu

 

Polityka Prywatności serwisumojeaukcje.eu” (dalej jako Serwis) określa działania i ich cele względem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Serwisu przez jego właściciela. Do przetwarzania danych osobowych stosuje się przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przepływem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz postanowień Regulaminu i z niniejszą Polityką Prywatności Serwisu.

Administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO jest Właściciel Serwisu: Adpeer Aleksander Dziuk, NIP:5751702946 z siedzibą znajdującą się przy ulicy Kościuszki 21, 42-289 Woźniki (dalej jako: Właściciel Serwisu). Kontakt z Właścicielem Serwisu dostępny jest poprzez adres poczty elektronicznej: biuro@mojeaukcje.eu lub adres pocztowy, tożsamy z adresem siedziby Właściciela Serwisu.

Każdy Użytkownik Serwisu potwierdza zapoznanie się z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności oraz wyraża zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych zgodnie z Regulaminem Serwisu i Polityką Prywatności.

 

Polityka Serwisu dotycząca gromadzenia danych osobowych

Serwis przetwarza niezbędne dane do zapewnienie usług, o których mowa w Regulaminie. Przetwarzaniu podlegają przede wszystkim: podany podczas dodawania ogłoszenia adres e-mail, który służy do weryfikacji osoby zamieszczającej ogłoszenie, oraz jest adresem kontaktowym, na który zostają odesłane oferty od osób zainteresowanych ogłoszeniem. Serwis przechowuje adresy e-mail, numery telefonów itp. związane tylko z aktualnie dostępnymi ogłoszeniami, oraz adresy e-mail osób, które wielokrotnie zamieszczały ogłoszenia niezgodne z regulaminem serwisu, aby uniemożliwić im dodawanie kolejnych ogłoszeń. Dodatkowo Właściciel Serwisu przetwarza dane identyfikacyjne Użytkownika, niezbędne do zawierania transakcji, w tym dane adresowe.

Przetwarzane przez Serwis dane osobowe są przetwarzane przede wszystkim w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania treści gromadzonych w Serwisie; rozpatrywanie skarg i reklamacji, archiwizowanie dokumentacji, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych na podstawie przepisów prawa oraz obsługi zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego.

Za dane umieszczone w ogłoszeniach odpowiadają wyłączni Użytkownicy. W związku z tym biorą na siebie ryzyko upublicznienia danych osobowych, w tym danych dotyczących adresu i numeru telefonu. W trakcie zawierania transakcji pomiędzy Użytkownikami właściciel Serwisu nie uczestnicy. W związku z czym dane osobowe, które wzajemnie sobie przekazują, udostępniają na własne ryzyko i własną odpowiedzialność.

 

Pliki cookies, sygnalizatory WWW, reklamy zewnętrznych dostawców

 

Właściciel Serwisu zastrzega sobie możliwość do wykorzystania plików cookie (ciasteczek) do zapamiętania daty odwiedzin Użytkowników w naszym serwisie, preferencji w korzystaniu z niego, ustawień itp. Ciasteczka zapisywane są na komputerze Użytkownika. Większość serwisów WWW korzysta z ciasteczek i sygnalizatorów WWW (web beacon).

Serwis wyświetla reklamy pochodzące od zewnętrznych dostawców. Dostawcy reklam (np. Google) mogą używać ciasteczek i sygnalizatorów WWW, mogą uzyskać informację o adresie IP Użytkowników i typie używanej przeglądarki, sprawdzić czy zainstalowany jest dodatek Flash itp. Dzięki ciasteczkom, sygnalizatorom i znajomości adresu IP dostawcy reklam mogą decydować o treści reklam.

Przeglądarki internetowe, oraz niektóre Firewalle, umożliwiają wyłączenie obsługi ciasteczek i sygnalizatorów, lub jej ograniczenie dla wszystkich lub tylko dla wybranych stron WWW. Jednak wyłączenie obsługi ciasteczek i sygnalizatorów może uniemożliwić poprawne działanie Serwisu.

Współczesne przeglądarki umożliwiają przeglądanie stron www tzw. "trybie prywatnym (incognito)" co zazwyczaj oznacza, że wszystkie odwiedzone strony www nie zostaną zapamiętane w lokalnej historii przeglądarki, a pobrane ciasteczka zostaną skasowane po zakończeniu pracy z przeglądarką. Szczegółowy opis "trybu prywatnego" jest dostępny w pomocy przeglądarki.

 

Przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych

Właściciel serwisu przetwarza zgromadzone dane w celu zapewnienia sprawnego korzystania z Serwisu, w tym także rozwiązywania problemów technicznych i usuwania awarii.

Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do kontaktowania się z Użytkownikami w celach związanych ze świadczonymi usługami. W tym celu może korzystać z danych zamieszczonych w Serwisie (adres e-mail, numer telefonu).

Właściciel Serwisu nie przekazuje danych osobowych podmiotom trzecim bez ich świadomej zgody, z wyjątkiem sytuacji związanych z organów państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Właścicielu Serwisu obowiązków (organy ścigania, sądy). Niektóre informacje mogą być przekazywane podmiotom umożliwiającym dokonywanie zdalnych operacji płatniczych, co wynika z charakteru zawieranych zdalnie transakcji płatniczych Użytkowników i odbywa się na zasadzie odrębnych regulaminów tych serwisów płatniczych.

Użytkownicy zgadzają się na przekazywanie danych zawartych w publicznych ogłoszeniach Użytkowników innym mediom elektronicznym i mediom tradycyjnym (prasa, radio itp.). O takiej możliwości Użytkownik jest informowany w momencie rejestracji konta.

Użytkownicy, poprzez rejestracje konta i upublicznianie ogłoszeń, zgadzają się na upublicznienie zawartych w ogłoszeniach danych. Serwis pełni funkcję „miejsca publicznego”, z informacjami z którego każdy może się zapoznać, może je skopiować lub zapamiętać. Właściciel Serwisu nie ma wpływu na powyższe zachowania, a Użytkownik jest świadom, że nie wszystkie dane osobowe mogą być przez niego kontrolowane po umieszczeniu w Serwisie. Dodatkowo, treść każdego opublikowanego ogłoszenia (w tym podane numery telefonów lub w sposób jawny adresy e-mail) jest indeksowana przez wyszukiwarki internetowych, które mogą przez pewien czas przechowywać i udostępniać w wynikach wyszukiwań kopię ogłoszenia nawet po usunięciu ogłoszenia z serwisu. Za takie działanie osób trzecich Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności.

 

Kontrola przetwarzania danych osobowych 

Użytkownik ma prawo w każdym czasie do wglądu, sprostowania, zmiany, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia lub usunięcia zamieszczonych w Serwisie danych osobowych. Może tego dokonać za pomocą udostępnionego profilu Użytkownika lub poprzez bezpośredni kontakt z Właścicielem Serwisu, podany w wyżej. Analogicznie każdy Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Użytkownicy są zobligowani do zachowania prawdziwości podanych danych osobowych.

Właściciel Serwisu przetwarza dane osobowe przez okresy wskazane przepisami prawa lub gdy jest to konieczne do realizacji usług Serwisu i zachowania zasady rozliczalności RODO. Użytkownikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Administrator prowadzi rejestr czynności przetwarzania. Administrator informuje, iż nie będzie wykorzystywał danych osobowych Użytkowników do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i wywołują skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływają na Użytkowników.

 

Bezpieczeństwo przechowywania danych osobowych 

Właściciel Serwisu zapewnia ochronę przechowywanych danych osobowych za pomocą ogólnie dostępnych środków technicznych i organizacyjnych. W każdym czasie zapewnia ochronę danych osobowych przed dostępem ze strony osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.

Właściciel Serwisu może korzystać z usług podmiotów zewnętrznych w zakresie prowadzonej działalności Serwisu. W takim przypadku zapewni przestrzeganie niniejszej Polityki Prywatności i zapewni bezpieczeństwo przetwarzanych danych.

Sporządzono dnia 15 maj 2018

 

 

Zdjęcie produktu

BMW F10 do ślubu Nowy Sącz

450,00 zł

450,00 zł

Zdjęcie produktu

TOMTOM GO 510 NAWIGACJA GPS...

789,99 zł

789,99 zł

Zdjęcie produktu

Przetwornica napięcia Volt Polska...

320,00 zł

320,00 zł

Zdjęcie produktu

Szablon Prestashop Sport and Shoes

260,00 zł

260,00 zł

Zdjęcie produktu

Przetwornica napięcia Volt Polska...

320,00 zł

320,00 zł

Zdjęcie produktu

Przetwornica napięcia Volt Polska...

320,00 zł

320,00 zł

Zdjęcie produktu

Szablon Prestashop Sport and Shoes

260,00 zł

260,00 zł

Zdjęcie produktu

TOMTOM GO 510 NAWIGACJA GPS...

789,99 zł

789,99 zł

Zdjęcie produktu

Szablon Prestashop Sport and Shoes

260,00 zł

260,00 zł

Zdjęcie produktu

Przetwornica napięcia Volt Polska...

320,00 zł

320,00 zł

Zdjęcie produktu

BMW F10 do ślubu Nowy Sącz

450,00 zł

450,00 zł

Zdjęcie produktu

Maska spawalnicza samościemniająca...

135,00 zł

135,00 zł

Facebook
Strzałka w górę