Facebook

Regulamin


REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO „MOJEAUKCJE.EU”

Serwis znajdujący się pod adresem internetowym mojeaukcje.eu, jest własnością firmy Adpeer Aleksander Dziuk, NIP:5751702946 z siedzibą znajdującą się przy ulicy Kościuszki 21, 42-289 Woźniki.

Regulamin (dalej jako Regulamin) określa zasady korzystania z serwisu mojeaukcje.eu, należącym do firmy Adpeer Aleksander Dziuk, w dalszej części określanym jako Serwis.

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją i przestrzeganiem wszystkich punktów Regulaminu. Użytkownik Serwisu ma możliwość zapoznania się z Regulaminem i Polityką Prywatności przed rejestracją.
 2. Przeznaczeniem Serwisu jest umożliwienie za pomocą sieci Internet: publikowanie ogłoszeń, bezpłatne przeglądanie ogłoszeń oraz zawieranie transakcji pomiędzy Użytkownikami, których przedmiotem są produkty oferowane przez Użytkowników w ramach ich ogłoszeń.
 3. Właściciel Serwisu nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez jego Użytkowników, a jego rola ogranicza się jedynie do umożliwienia nawiązania kontaktu między kontrahentami.
 4. Użytkownicy korzystają z serwisu na własną odpowiedzialność.
 5. Z Serwisu mogą korzystać pełnoletnie osoby fizyczne oraz osoby prawne i inne jednostki organizacyjne, posiadające zdolność do czynności prawnych, w imieniu których działają osoby uprawnione do ich reprezentacji zgodnie z przepisami prawa.
 6. Zabronione jest korzystanie z Serwisu w celu wyrządzenia szkody Właścicielowi Serwisu, innym Użytkownikom lub jakimkolwiek podmiotom trzecim. Zabronione są także wszelkie czyny nieuczciwej konkurencji i inne działania sprzeczne z dobrymi obyczajami.

 

§ 2

REJESTRACJA I KORZYSTANIE Z SERWISU

 1. Warunkiem skorzystania z Serwisu jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej, której poprawny adres (e-mail) należy podać w trakcie rejestracji konta. Po wprowadzeniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim e-mail zostanie wysłana wiadomość weryfikacyjna.
 2. Z chwilą potwierdzenia rejestracji poprzez wiadomość weryfikacyjną dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem, a Właścicielem Serwisu, której przedmiotem są usługi opisane w § 1 pkt. 2. Użytkownik, będący konsumentem, ma prawo w terminie 14 dni od zawarcia umowy od niej odstąpić bez podania przyczyn. Wzór formularza o odstąpieniu od umowy jest ogólnodostępny na stronie Serwisu pod niniejszym adresem https://mojeaukcje.eu/formularz_odstapienia_od_umowy_swiadczenia_uslug.pdf. Dla skorzystania z prawa odstąpienia wystarczające jest przesłanie kopii podpisanego formularza na adres biuro@mojeaukcje.eu. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi, jeżeli wykonał on jakąkolwiek czynność w ramach Serwisu, w szczególności: utworzył ogłoszenie lub zawarł transakcję z innym Użytkownikiem.
 3. Poprzez umieszczenie jakichkolwiek danych, w tym danych osobowych w Serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na ich publikację w Serwisie, zgodnie z § 5 Regulaminu. O celach i środkach przetwarzania ww. danych, z wyjątkiem wprost uregulowanych w Regulaminie uprawnień Właścicielem Serwisu, decyduje Użytkownik poprzez zarządzanie utworzonym kontem. W tym zakresie Użytkownik pełni rolę administratora danych umieszczonych przez niego w Serwisie. Rola serwisu ogranicza się jedynie do umożliwienia przechowania przedmiotowych danych w celu udostępnienia ich innym użytkownikom serwisu. Dane te dostępne są na stronach serwisu do momentu skasowania ogłoszenia, w którego treści były zawarte. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość samodzielnego skasowania swojego ogłoszenia i modyfikacji zawartych w nim danych.
 4. Właściciel Serwisu zastrzega sobie możliwość rozsyłania komunikatów technicznych związanych z jego działaniem na adresy e-mail Użytkowników.
 5. Serwis nie wysyła do swoich użytkowników komercyjnych e-maili z reklamami produktów lub usług.
 6. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy hasło do swojego konta.
 7. Właściciel Serwisu zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania konta w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo konta jest zagrożone. W tym przypadku może być wymagana zmiana hasła dostępu.
 8. Zabronione jest wykorzystywanie konta do działania na szkodę innych użytkowników Serwisu, w szczególności poprzez składanie fikcyjnych ofert.
 9. W przypadku naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa bądź dobrych obyczajów Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Użytkownika i zablokowania danego adresu e-mail.
 10. Użytkownik ma prawo w każdym czasie zlikwidować swoje konto i skasować umieszczone w Serwisie dane osobowe poprzez złożenie stosownych dyspozycji w panelu Użytkownika. Z zastrzeżeniem, iż część z danych osobowych może nadal być przetwarzana na podstawie § 5 Regulaminu.
 11. Z ważnych przyczyn umowa pomiędzy Właścicielem Serwisu, a Użytkownikiem może zostać rozwiązana przez Właściciela Serwisu za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia.
 12. W przypadku likwidacji Serwisu, Właściciel Serwisu zapewni realizację wszystkich zamówionych usług, a gdyby było to niemożliwe zapewni zwrot wpłaconych środków. Klienci zostaną poinformowani za pomocą korespondencji elektronicznej o likwidacji i sposobie rozliczenia za zamówione usługi.
 13. Zabronione jest umieszczanie w tym samym czasie wielu ogłoszeń tej samej lub zbliżonej treści, w szczególności dotyczącej tego samego przedmiotu. Przedmiot ogłoszenia może być wystawiany tylko raz w tym samym czasie. Niedopuszczalne jest również wystawianie tego samego przedmiotu z różnych kont. Właściciel Serwisu jest uprawniony do usuwania każdego, kolejno zwielokrotnionego ogłoszenia bez ostrzeżenia, w celu zachowania przejrzystości Serwisu i równych uprawnień wszystkich Użytkowników.

 

§ 3

OPŁATY

 1. Usługi w ramach Serwisu są odpłatne. Wysokość opłat określa aktualny cennik na stronie Serwisu.
 2. Przed każdorazowym wystawieniem ogłoszenia Użytkownik jest informowany o cenie wybranej usługi.  
 3. Zmiany cen nie dotyczą usług już nabytych. W przypadku braku akceptacji przez Użytkownika zmian cen Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym
 4. Właściciel Serwisu wystawia Rachunki za nabyte usługi. Na żądanie mogą zostać wystawione Faktury. W tym celu Użytkownik powinien wysłać informację e-mail na adres Serwisu z podaniem: danych do Faktury oraz usług za które chce otrzymać Fakturę.

 

§ 4

OGŁOSZENIA

 1. Użytkownicy zobowiązują się do umieszczania ogłoszeń w odpowiednich kategoriach.
 2. Treść ogłoszenia powinna być czytelna i nie może wprowadzać Użytkowników w błąd.
 3. Serwis zastrzega sobie prawo do publikacji wybranych ogłoszeń w mediach tradycyjnych (prasa, radio itp.) i elektronicznych.
 4. Zabronione są ogłoszenia dotyczące towarów, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich, w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej oraz którymi obrót jest uznawany za naruszający dobre obyczaje.
 5. Zabronione są ogłoszenia, których treść może zostać uznana za naruszającą dobre obyczaje.
 6. Ogłoszenia pochodzące od przedsiębiorców muszą być formułowane w sposób nienachalny i nie mogą stanowić ich własnej reklamy, nawet w części.
 7. Zabronione jest wykorzystywanie ogłoszeń w charakterze reklamy, w szczególności poprzez zamieszczanie oferty innych towarów, płatnych numerów telefonów, tymczasowych skrzynek e-mail.
 8. Zabronione jest umieszczanie w treści ogłoszeń linków do innych stron, za wyjątkiem linków do ogłoszeń w innych serwisach, bezpośrednich odnośników do zdjęć, filmów lub opisów dotyczących towaru oferowanego w ogłoszeniu. W przypadku umieszczania linków w Serwisie Użytkownik jest zobowiązany do zachowania praw autorskich i praw osób trzecich i ponosi w tym zakresie wyłączną odpowiedzialność.
 9. W kategorii ogłoszeń "Firmy i usługi" każdy Użytkownik ma prawo do umieszczenia jednego linka, będącego odnośnikiem do strony firmowej Użytkownika, pod warunkiem, że ogłoszenie przedstawia usługę którą wykonuje przedsiębiorstwo reprezentowane przez Użytkownika.
 10. Zabronione jest wykorzystywanie podanych przez użytkowników adresów e-mail, numerów telefonów, adresów i innych danych w celu innym niż wynika to z treści ogłoszenia. W szczególności zabrania się wysyłania spamu (tj. nie zamówionych ofert handlowych, reklam serwisów internetowych, wirusów i trojanów itd.) Użytkownik, który w odpowiedzi na swoje ogłoszenie otrzymał spam powinien o tym fakcie niezwłocznie powiadomić administratora Serwisu.
 11. Serwis zastrzega sobie prawo do edycji i usuwania ogłoszeń w przypadku gdy naruszają Regulamin lub obowiązujące przepisy prawa bądź dobre obyczaje.

 

§ 5

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Właściciel Serwisu nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść ogłoszenia, zawartość linków podanych w treści ogłoszenia, szkody powstałe w wyniku realizacji transakcji. Użytkownik powinien mieć ograniczone zaufanie do treści i autora ogłoszenia.
 2. W przypadku wystąpienia: awarii technicznej lub innego zdarzenia spowodowanego siłą wyższą albo bezprawnym działaniem, których skutkiem będzie czasowe wyłączenie Serwisu, Właściciel Serwisu niezwłocznie poinformuje o tym Użytkowników drogą elektroniczną i podejmie niezbędne kroki do ponownego uruchomienia Serwisu. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z Serwisu w okresie spowodowanym powyższymi zdarzeniami.
 3. Wyłączną odpowiedzialność za treść ogłoszenia i dołączonych zdjęć ponosi Użytkownik.
  W szczególności Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. wykorzystanie treści ogłoszeń, w sposób  sprzeczny z Regulaminem i przepisami prawa przez innych Użytkowników.
  2. umieszczenie przez Użytkownika danych niezgodnych z prawdą lub fałszywych.
 4. Konsekwencje prawne wszelkich czynności dokonywanych w ramach Serwisu ponosi wyłącznie użytkownik. Dotyczy to w szczególności odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne oferowanych towarów oraz konsekwencji prawnych publikacji (składania) ofert. 

 § 6

DANE OSOBOWE

 1. Do przetwarzania danych osobowych stosuje się przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przepływem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz postanowień Regulaminu i z Polityką Prywatności Serwisu.
 2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO jest Adpeer Aleksander Dziuk, NIP:5751702946 z siedzibą znajdującą się przy ulicy Kościuszki 21, 42-289 Woźniki (dalej jako: Administrator).
 3. Kontakt z Administratorem dostępny jest poprzez:
  1. adres poczty elektronicznej: biuro@mojeaukcje.eu
  2. adres pocztowy, tożsamy z adresem siedziby Administratora, podanym w ust. 2.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników Serwisu:
  1. podany przy rejestracji login i adres mailowy,
  2. dane identyfikacyjne Użytkownika, niezbędne do zawierania transakcji, w tym dane adresowe.
 5. Dane, o których mowa w ust. 4 przetwarzane są w następujących calach:
  1. Świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania treści gromadzonych w Serwisie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. Zawarcie i wykonanie umowy, w tym kontaktowanie się z Użytkownikiem w związku z jej realizacją (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  3. Rozpatrywanie skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  4. Dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), na podstawie prawnie uzasadnionego celu, którym jest egzekucja należności Administratora;
  5. Archiwizowanie dokumentacji, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  6. Obsługa zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), na podstawie prawnie uzasadnionego celu, którym jest udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub w innej formie, w tym przechowywanie wniosków i udzielonych odpowiedzi celem zachowania zasady rozliczalności.
  7. W celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny.
  8. Prowadzenie listy blokowanych Użytkowników (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), na podstawie prawnie uzasadnionego celu, którym jest uniemożliwienie dodawania  ogłoszeń sprzecznych z prawem i dobrymi obyczajami.
 6. Administrator nie udostępnia danych osobowych Użytkowników podmiotom trzecim bez ich wyraźnej, dobrowolnej i świadomie wyrażonej zgody, z wyjątkiem:
  1. organów państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Administratorze obowiązków,
  2. przekazywania danych zawartych w publicznych ogłoszeniach Użytkowników innym mediom elektronicznym i mediom tradycyjnym (prasa, radio itp.); o takiej możliwości  Użytkownik jest informowany w momencie rejestracji konta,
  3. treść każdego opublikowanego ogłoszenia (w tym podane numery telefonów lub w sposób jawny adresy e-mail) jest indeksowana przez wyszukiwarki internetowych, które mogą przez pewien czas przechowywać i udostępniać w wynikach wyszukiwań kopię ogłoszenia nawet po usunięciu ogłoszenia z serwisu,
  4. podmiotów umożliwiającym dokonywanie zdalnych operacji płatniczych.
 7. Dane osobowe są przetwarzane przez okresy wskazane przepisami prawa lub gdy jest to konieczne do realizacji usług Administratora i zachowania zasady rozliczalności w tym:
  1. Podczas odwiedzin Serwisu, w ramach plików cookie.
  2. Przez cały czas posiadania konta w Serwisie.
  3. Dane dla celów marketingowych przetwarzane na podstawie zgody – do czasu jej wycofania, przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego celu – do czasu wniesienia sprzeciwu.
 8. Administrator informuje, że osoba, której dane są gromadzone ma prawo do:
  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych,
  2. sprostowania swoich danych osobowych,
  3. usunięcia swoich danych osobowych,
  4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
  6. do przenoszenia swoich danych osobowych.
 9. W celu, o którym mowa w ust. 9 osoba której dane są gromadzone powinna skontaktować się Administratorem w sposób przewidziany w ust. 3 i przedstawić swoje żądanie.
 10. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażenia zgody, osoba, której dane dotyczą ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku cofnięcia zgody i  braku innej podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych, Administrator niezwłocznie usunie dane osobowe tej osoby. Skorzystanie z prawa do wycofania zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 11. W celu, o którym mowa w ust. 11 osoba której dane są gromadzone powinna skontaktować się Administrator w sposób przewidziany w ust. 3 i przedstawić cofnięcie zgody w sposób wyraźny i jednoznaczny.
 12. Użytkownikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 13. Podanie przez Użytkownika danych osobowych wskazanych w ust. 4 jest dobrowolne i jest warunkiem korzystania z Serwisu i pozostałych usług oferowanych przez Administratora. Niepodanie danych osobowych jest równoznaczne z niemożnością korzystania z pełnych funkcji Serwisu oraz pozostałych usług.
 14. Administrator prowadzi rejestr czynności przetwarzania, obejmujący:
  1. dane Administratora,
  2. opis kategorii osób, których dane dotyczą,
  3. opis kategorii danych osobowych,
  4. cele przetwarzania,
  5. kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione,
  6. planowany terminy usunięcia.
 15. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez Administratora na jego komputerze lub innym używanym przez niego urządzeniu telekomunikacyjnym plików typu „Cookies”, niezbędnych do prawidłowego świadczenia usługi. W każdym czasie możliwe jest wycofanie tej zgody za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym urządzeniu telekomunikacyjnym. Cofnięcie zgody może powodować niemożność dalszego świadczenia usług.
 16. Pliki „Cookies” są wykorzystywane przez Administratora w zakresie niezbędnym do działania Serwisu, jak np. przechowywanie identyfikatora sesji i zapamiętywania preferencji Użytkownika, czy także dla zapewnienia poprawnego działania pewnych funkcjonalności Serwisu. Nie przechowują żadnych danych osobowych Użytkownika ani haseł w postaci jawnej.
 17. Administrator informuje, iż nie będzie wykorzystywał danych osobowych Użytkowników do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i wywołują skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływają na Użytkowników.

 

 

 § 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Użytkownik powinien kierować wszelką korespondencję w sprawach związanych z korzystaniem z Serwisu na adres poczty elektronicznej biuro@mojeaukcje.eu lub za pomocą formularza https://mojeaukcje.eu/kontakt
 2. Właściciel Serwisu rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych od otrzymania reklamacji. W przypadku, gdy złożona reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, Właściciel Serwisu niezwłocznie wzywa reklamującego do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 14 dni roboczych i zakres tego uzupełnienia z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
 3. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w każdym czasie z ważnych przyczyn, w szczególności o charakterze technicznych, prawnych lub organizacyjnych. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej Serwisu.
 4. Właściciel Serwisu zawiadamia o zmianie Regulaminu Użytkowników poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu o zmianie Regulaminu na stronach internetowych Serwisu i drogą elektroniczną.
 5. Dalsze korzystanie przez Użytkownika z Usług po dokonaniu zmian Regulaminu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Użytkownika, że zapoznał się on ze zmianami Regulaminu oraz złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o akceptacji wszystkich zmian Regulaminu
 6. W przypadku braku akceptacji przez Użytkownika zmian Regulaminu, Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym.
 7. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: (www.uokik.gov.pl).
 8. Regulamin został aktualizowany w dniu 15 maj 2018
Zdjęcie produktu

TOMTOM GO 510 NAWIGACJA GPS...

789,99 zł

789,99 zł

Zdjęcie produktu

Ubranko do chrztu

120,00 zł

120,00 zł

Zdjęcie produktu

Maska spawalnicza samościemniająca...

135,00 zł

135,00 zł

Zdjęcie produktu

Szablon Prestashop Sport and Shoes

260,00 zł

260,00 zł

Zdjęcie produktu

Szablon Prestashop Sport and Shoes

260,00 zł

260,00 zł

Zdjęcie produktu

BMW F10 do ślubu Nowy Sącz

450,00 zł

450,00 zł

Zdjęcie produktu

Szablon Prestashop Sport and Shoes

260,00 zł

260,00 zł

Zdjęcie produktu

Maska spawalnicza samościemniająca...

135,00 zł

135,00 zł

Zdjęcie produktu

Szablon Prestashop Sport and Shoes

260,00 zł

260,00 zł

Zdjęcie produktu

TOMTOM GO 510 NAWIGACJA GPS...

789,99 zł

789,99 zł

Zdjęcie produktu

BMW F10 do ślubu Nowy Sącz

450,00 zł

450,00 zł

Zdjęcie produktu

TOMTOM GO 510 NAWIGACJA GPS...

789,99 zł

789,99 zł

Zdjęcie produktu

Ubranko do chrztu

120,00 zł

120,00 zł

Zdjęcie produktu

Przetwornica napięcia Volt Polska...

320,00 zł

320,00 zł

Zdjęcie produktu

Przetwornica napięcia Volt Polska...

320,00 zł

320,00 zł

Facebook
Strzałka w górę